COMMUNICA INSTITUTE -Japanese Language School in Kobe-

Khóa học


Các khóa học được sắp xếp từ Step 8 là trình độ cơ bản cho đến Step 1 là trình độ cao cấp. Mỗi Step kéo dài khoảng 3 tháng và có thi kiểm tra định kỳ cuối mỗi Step. Học viên thi đậu mỗi kỳ kiểm tra này sẽ tiếp tục học lên Step kế tiếp.


học cho các khóa học dài hạn
(6 tháng - 24 tháng)


Khóa Dự bị Cao học
(9 tháng / 6 tháng)


Khóa tiếng Nhật thương mại căn bản(6 tháng)
Khóa tiếng Nhật thương mại thực hành (6 tháng)


Khóa học ngắn hạn
(1 tháng ~ 3 tháng)


Người tìm việc Khóa học (Nhật Bản kinh doanh / cách kinh doanh)
(3 tháng)


khóa học mùa hè 2017
(1 month / 4 Jul.2017~28 Jul.2017)

『Meet people you can only meet here this winter. Do what you can only do here this winter.Link with the world in Kobe!』

Course fee
・Without accommodation:¥120,000
・With accommodation(2-4 bed room):¥185,000
・With accommodation(single bed room):¥210,000
・Including : tuition, course materials, Japanese culture experience, Study tours, Pick up & Drop off, transportation(dormitory to school)
・Not including : flight, meals, Optional tours, Overseas travel insurance
Level
Basic ~ Advanced class
Time
AM 9:00 ~ PM 12:50(50 min.×4 lessons)
Capacity
20 persons
Optional program
・HOMESTAY program
・an overnight trip-ARIMA
・one day trip-NARA
Present
yukata set & memorial album
Application deadline
2nd Jun.
In details
Flyer(.pdf)
Application
Application form(.xls)


mùa đông nhiên

『Meet people you can only meet here this winter.Do what you can only do here this winter.
Link with the world in Kobe!』


I.S. khóa học(tin bài học)

Top